- Regulaminy -

Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU

I. Definicje

1. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą Good LuckClub, położony w Gdańsku, ul. Orzechowa 7, w Pruszczu Gdańskim przy ul Kasprowicza 52 oraz Domeyki 3, w Baninie przy ul. Pszennej 112 A, wyposażony, w szczególności, w urządzenia treningowe;
2. „Umowa” –Umowa pomiędzy Zleceniobiorcą, a Klientem, przyznająca Klientowi status Członka Klubu.
3. „Opłata Abonamentowa” – opłata ponoszona przez Członka Klubu, zgodna ze stawkami określonymi w Cenniku, uiszczona w wysokości i terminach określonych Umową;
4. „Członek Klubu” – status, jaki otrzymuje Klient po zawarciu Umowy ze Zleceniobiorcą
5. „Zleceniobiorca” –Good Luck Club GLC Spółka z o.o.

II. Zasady członkostwaw Klubie

1. Przystąpienie do Klubu następuje pod warunkiem łącznego spełnienia następujących czynności:
a) zawarciaUmowy;
b) dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej miesięcznej zgodnie z Umową;
c) dokonania zapłaty jednorazowej, bezzwrotnejwstępnej opłaty inicjalnej, w wysokości określonej w Umowie;
d) wyrażenia pisemnej zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych osobowych Klubu;
e) wypełnienia formularza zgłoszeniowego/profilu klienta
f) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Klubu
g) złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoba, która ukończyła 16 lat i nie ukończyła 18 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli
ustawowych.
4. Członkiem Klubu może być jedynie osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie i korzystania z dostępnych urządzeń oraz pomieszczeń Klubu. W
razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy korzystania z dostępnych urządzeń Członek Klubu powinien zasięgnąć
niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń lub zajęć w Klubie.
5. Członek Klubu nie może korzystać z żadnych obiektów lub urządzeń Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć negatywny wpływ na inne osoby
przebywające w Klubie.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia, określone w pkt 1.g., dotyczące osoby powyżej 16 a poniżej 18 roku życia, podpisują rodzice lub opiekunowie prawni tej osoby.
7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na przyjęcie do Klubu bez wskazania przyczyn.

III. Opłaty członkowskie

1. Wstęp na teren Klubu jest możliwy wyłącznie po uregulowaniu wszystkich wymagalnych opłat określonych w Umowie lub niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
2. Członek Klubu jest zobowiązany uiszczać w każdym miesiącu Opłatę Abonamentową.
3. Pierwsza Opłata Abonamentowa jest płatna przy zawarciu Umowy. Kolejne Opłaty Abonamentowe są płatne przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego, licząc od dnia przypadającego na dzień początku obowiązywania Umowy. Członek Klubu, który nie uiści Opłaty Abonamentowej za bieżący miesiąc, traci natychmiast prawo do korzystania z usług Klubu do chwili uregulowania zaległości. W okresie zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz klienta żadnych usług objętych Umową, w szczególności związanych z dostępem do Klubu.
4. Warunkiem przywrócenia statusu Członka Klubu jest zapłata wszystkich zaległych oraz najbliższej wymagalnej Opłaty Abonamentowej.
5. W przypadku niedokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z Umową lub niniejszym Regulaminem lub w razie nagannego zachowania Członka Klubu na terenie Klubu, pracownik Klubu może odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać opuszczenie Klubu.
6. Opłaty Abonamentowej Członek Klubu dokonuje zgodnie z formą ustaloną w zawartej Umowie (gotówką lub kartą kredytową w siedzibie Klubu, przelewem na rachunek Klubu wskazany w Umowie lub poprzez zgodę na cykliczne obciążanie swojej karty płatniczej). Członek Klubu zobowiązuje się do niewycofania zgody na obciążanie wskazanej karty płatniczej przez okres trwania Umowy oraz do zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym lub rachunku karty płatniczej na pokrycie Opłaty Abonamentowej w danym miesiącu. Nieskuteczna płatność przy użyciu obciążenia karty, nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej.
7. Zgoda Członka Klubu na obciążanie karty płatniczej uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu Opłaty Abonamentowej za pakiet w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Umowy bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.

IV. Czas członkostwaw Klubie

1. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa zawarta na zgodny z Umową czas, licząc od dnia zawarcia Umowy. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez Członka Klubu na warunkach określonych w Umowie.
2. Za uprzednią pisemną zgodą Zleceniobiorcy Członek Klubu może pisemnie przenieść prawa i obowiązki związane z członkostwem w Klubie na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem podpisania przez tę osobę nowej Umowy na warunkach tożsamych z Umową.

V. Godziny otwarcia Klubu

1. Klub otwarty jest całodobowo. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu, w szczególności w dni świąteczne i wolne od pracy.
2. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Członkowie Klubu będą o tym poinformowani co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu oraz zamieszczeniu informacji na stronie internetowej www.goodluckclub.pl.
3. Klub lub jego część może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji
stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. O zaplanowanej przerwie w działalności Klubu, kierownictwo Klubu powiadomi Członków Klubu z 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając stosowną informację w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.goodluckclub.pl.
4. Z usług Klubu jego Członkowie mogą korzystać w zakresie wynikającym z umowy i cennika, w godzinach otwarcia Klubu, z dowolną częstotliwością i dowolnym czasie, z urządzeń, które aktualnie nie są używane przez innych Członków Klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z urządzeń, wynikłe z ich awarii. Klub podejmuje stosowne działania w celu ponownego uruchomienia takich urządzeń. Członkowi Klubu nie służą z tego tytułu żadne roszczenia wobec Klubu.

VI. Prawa i obowiązki Członków Klubu

1. Każdemu nowemu Członkowi Klubu przysługują usługi dodatkowe, zgodnie z podpisaną Umową.
2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu składa oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Członek Klubu jest zobowiązany ponownie złożyć takie oświadczenie w sytuacji, gdy jego stan zdrowia uległ pogorszeniu lub zaistniały przeciwwskazania do korzystania – bez uszczerbku dla zdrowia – w części lub w całości z urządzeń lub zajęć oferowanych w Klubie.
3. Członek Klubu powinien korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Członek Klubu, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, poleceń trenera lub kierownictwa Klubu, może być zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.
4. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność materialną zawszelkie szkody wyrządzone przez niego w mieniu Klubu lub w mieniu osób trzecich znajdujących się w Klubie.
5. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własne ryzyko oraz odpowiedzialność, zrzekając się niniejszym wszelkich roszczeń wobec Zleceniobiorcy lub jego pracowników z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia powstałych w związku z korzystaniem z usług Klubu.
6. Członek Klubu powinien punktualnie stawiać się na zaplanowane zajęcia z trenerem. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych (w szczególności na zajęcia fitness oraz spinningu) po rozpoczęciu zajęć, ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Członek Klubu nie może zakłócać zajęć treningowych z udziałem innych Członków Klubu.
7. Klub zastrzega sobie prawo do określenia limitu osób uczestniczących w niektórych zajęciach grupowych oraz wprowadzenia dla Członków Klubu obowiązku dokonywania wcześniejszych zapisów na takie zajęcia wraz ze wskazaniem terminów tych zajęć.
8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli – w opinii trenera – sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek klubu nie wykonuje poleceń trenera.
9. Członek Klubu może zawiesić umowę na warunkach szczegółowo opisanych w zawartej Umowie.

VII. Zakres usług i zajęć oferowanych przez Klub

Klub oferuje następujące usługi:
1) standardowe:
– Siłownia,
– Strefa Kardio,
– Opieka trenera,
– Trening wprowadzający, analiza składu ciała
– Zajęcia fitness i Spinning
– StrefaRelaksu i Świat Saun
2) dodatkowe:
– Treningi Personalne,
– Squash,
– Masaże, Fizjoterapia, Endermologia
– Krioterapia
– Zabiegi w Świecie saun,
– Usługi dietetyczne,
– Lekarze: Neurolog, Ortopeda
– Solarium,
– Zajęcia sportowe dla dzieci,
– Imprezy zamknięte dla dorosłych.

VIII. Zasady korzystania z Klubu

1. Dokumentem stwierdzającym członkostwo w Klubie oraz prawo do korzystania z Klubu jest Czip/Karta. Członek Klubu jest zobowiązany do okazywania Czipa /Karty przy wejściu do Klubu
pracownikowi recepcji. Pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu Członkowi, który nie okaże Czipa lub Karty.
2. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania Czipu/Karty przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona
3. Rzeczy osobiste Członek Klubu powinien przechowywać w udostępnianych przez Klub szafkach do tego przeznaczonych, znajdujących się w szatniach
4. Z szafek w szatniach można korzystać wyłącznie w czasie przebywania na terenie Klubu.
5. Rzeczy pozostawione w szafkach przez osoby nieprzebywające w Klubie będą w nocy wyciągane i utylizowane lub przekazane na cele charytatywne.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu umieszczone poza szafkami, w szczególności pozostawione na terenie Klubu, chyba że szkoda poniesiona przez Członka Klubu powstała na skutek umyślnego zawinienia przez pracownika Klubu.
7. Członek Klubu zobowiązany jest posiadać odpowiedni ubiór i obuwie sportowe. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo określenia zasad ubierania się w Klubie oraz ewentualnego zwrócenia Członkowi Klubu na konieczność noszenia właściwego, nie prowokującego i schludnego ubioru. Osoby nie dostosowujące się do poleceń mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.
8. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki, pomieszczenia prysznicowe oraz strefa relaksu.
9. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać higieny osobistej.
10. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie treningu, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości.
11. Członkowie klubu są zobowiązani do zachowania się na terenie Klubu zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe jest niedozwolone.
12. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków, a także przychodzenia do Klubuw stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i narkotyków.
13. Konsumpcja żywności jest dozwolona wyłącznie w barze Klubu.
14. Członek Klubu jest obowiązany opuścić strefę relaksu do godziny 24.00. Po tej godzinie, do godziny 7.00 następuje przerwa w dostępności strefy relaksu dla Klientów.
15. Osoby naruszające zasady niniejszegoRegulaminu będą zobowiązane przez pracowników Klubu do opuszczenia Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Zleceniobiorca może – po jednokrotnym, pisemnym upomnieniu – rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
16. Członek Klubu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
17. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia oraz zdrowia osób przebywających w Klubie.
18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
19. Członek Klubu zobowiązany jest powiadomić Klub o wszelkich zmianach adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numeru telefonu komórkowego. Pisma wysyłane na podane w formularzu członkowskim adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie.
20. Każdy CzłonekKlubu może korzystać z bezpłatnych miejsc postojowych znajdujących się na terenie wokół Klubu. Klub nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobach lub w mieniu osób korzystających z miejsc postojowych.
21. Klub zastrzega sobie prawo do organizacji eventów w StrefieRelaksu i w Świecie Saun i wyłączenia ich z użytkowania w określonych godzinach.
22. Za korzystanie z usług standardowych, nie objętych wykupionym pakietem, Członek Klubu zobowiązuje się uiścić każdorazowo opłatę w wysokości 59 zł.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego, stanowiącym integralną część Umowy o korzystanie z usług Klubu Good Luck Club.
2. Członek Klubu jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu. Każdy Członek Klubu ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, która nie wymaga uzyskania zgody Członka Klubu.
4. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany w Regulaminie, zawiadamiając o nich z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji na ten temat w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.goodluckclub.pl, a także przesyłając zmieniony Regulamin pocztą elektroniczną na adres podany w Umowie.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Umowę i przepisy k.c.

ODWIEDŹ NAS

GOOD LUCK CLUB

Kasprowicza 52

83-000 Pruszcz Gdański

(wyznacz trasę)

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek-Niedziela: 6:00-22:00